Att tänka på När du startar din kosmetiska pigmentering Verksamhet.

Senaste version av SOSFS 2006:4. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Du måste göra en anmälan.

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera en yrkesmässig hygie- nisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Anmälan ska göras till miljönämnden i den kommun där verksamheten ska drivas.

Du måste göra anmälan senast sex veckor innan du tänker starta verksamheten, om inte miljö- nämnden bestämt något annat. Även om du tar över en lokal efter någon annan måste du som regel göra en anmälan.

I anmälan ska bl.a. följande framgå

  • uppgifter om innehavaren
  • ritningar vad gäller lokalens utseende
  • tekniska beskrivningar av lokalen och verksamheten.

Övrig information om hur en anmälan ska utformas kan du få från miljönämnden i din kommun. I samband med anmälan bör du ha tänkt igenom hur din egenkontroll ska utformas.

Kommentar: Anmälningsplikten gäller inte sådana verksamheter där man vid håltagning (t.ex. av öron) enbart använder ett sterilt smycke som sitter i en engångskassett och där smycket inte behöver vidröras, eftersom det då inte finns risk för blodsmitta. Däremot ingår dessa verk- samheter bland de yrkesmässigt hygieniska och omfattas av generella krav på egenkontroll m.m

 

Att lokalen är ändamålsenlig

När du väljer lokal bör du tänka på att lokalen ska vara tillräckligt stor för att kunna separera rena ytor från smutsiga. Det måste t.ex. fnnas en yta för hantering av desinfekterade och/eller sterila instrument och en yta för använda instrument, för att minska risken för smittspridning.

Det är viktigt att det fnns avgränsade utrymmen för väntrum och behandlingsrum samt för rengöring och sterilisering av utrustning, med skåp för rent respektive sterilt material. För att kunna sköta handhygien behöver du ha tvättställ i behandlingsrummet. Det bör även fnnas speci- ella utrymmen för städredskap.

Det är också viktigt att tänka på vilka material som används i lokalen så att den blir lättstädad – undvik t.ex. heltäckningsmatta på golvet. God ventilation och lämplig temperatur är andra viktiga faktorer som bidrar till en bra allmänhygien.

©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?