Regler om tillsyn

Senaste version av SOSFS 2006:4. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Tillsynen av verksamheterna utförs av den kommunala nämnd som har ansvar för tillsynen över hälsoskyddet i kommunen (miljönämnd eller motsvarande). När det gäller tillsynsansvar för tillverkning och införsel (import) av tatueringsfärger är även Kemikalieinspektionen ansvarig vid sidan av kommunerna.

Socialstyrelsen är central tillsynsvägledande myndighet. Det innebär att socialstyrelsen ska vägleda och stödja miljönämnderna i tillsynsverksamheten. Det gör de bl.a. genom allmänna råd och annan vägledande information. Socialstyrelsen är ansvarig för tillsynen inom smittskyddsområdet.

Meningen med miljönämndens tillsyn är att kontrollera att du har en sådan egenkontroll att det inte uppkommer några miljö- och hälsorisker. Tillsynen kan bestå av att inspektören kontrollerar din dokumentation, de undersökningar du utför, dina arbetsrutiner och verksamheten i övrigt. Inspektörerna på tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde till dina lokaler.

Om det fnns brister i lokalen eller verksamheten kan miljönämnden kräva att du åtgärdar bristerna omgående eller inom viss tid, eller att du gör vissa undersökningar. Nämnden kan också kräva att du åtgärdar sådant som sprider eller misstänks sprida smittsamma sjukdomar.

I allvarliga fall kan miljönämnden förbjuda dig att bedriva verksam- heten för att hindra spridning av smitta. Inspektören har även befogen- heter att förstöra vissa material och att få tillträde till lokalerna med polishandräckning, för att t.ex. ta prover.

Vilka krav ställer lagstiftningen på den som håller på med piercing och tatuering?

Eftersom dessa verksamheter innebär hälsorisker är det viktigt att veta vad som gäller. Skriften beskriver hälsorisker och hur de kan förebyggas samt vad lagen säger.

Denna information har tagits fram efter samråd med Kemikalieinspektionen, Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet, samt kommunala miljöinspektörer. Kontakter har även tagits med yrkesmässiga utövare av piercing och tatuering.

 

Sammanfattande laghänvisning

Miljöbalken (1998:808)

– Allmänna hänsynsregler, kapitel 2, §§ 1−9

– Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kapitel 9

– Kemiska produkter och biotekniska organismer, kapitel 14

– Avfall och producentansvar, kapitel 15

– Tillsyn m.m., kapitel 26

– Avgifter, kapitel 27

– Tillträde m.m., kapitel 28

 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33–38 §§, 45–46 §§
 • Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll
 • Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter, samt bilagan 1.1,4 st
 • Smittskyddslagen (2004:168)
 • Smittskyddsförordningen (2004:255)
 • Brottsbalken (1962:700) 3 kap 5–6 §§, 8–9 §§
 • Föräldrabalken (1949:381) 9 kap
 • Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS 2005:7) om klassifcering och märkning av kemiska produkter
 • REACH (Europaparlamentet och rådets förordning (EG nr 1907/2006) om registrering,utvärdering godkännande och begränsning av kemikalier.) (Nickel bilaga XVII)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG nr 1272/2008) om klassifcering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
 • Läkemedelsverkets föreskrifter
©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?