Stadgar

 

Enligt våra stadgar är föreningens syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Att vara medlem i föreningen förbinder sig genom sitt medlemskap att följa en rad minimiregler som medlemmarna anser att en yrkesverksam skall följa; så att kunder skall kunna känna sig säkra på, och även kunna kontrollera själva att dessa minimiregler efterlevs. På det viset hjälper vi våra kunder att se efter sig själva, och gör våra minimiregler lättåskådliga i vår arbetsmiljö.

 

Svenska Hälso & Skönhetsterapeuternas Förbund stadgar

 

 • 1 FÖRBUNDET

1:1 Namn och inriktning

 • Förbundets namn är Svenska Hälso & Skönhetsterapeuternas Förbund

(SHSF). Förbundet riktar sig till yrkesverksamma och är religiöst och partipolitiskt obundet.

1:2 Verksamhet

 • Förbundet ska tillvarata medlemmarnas intressen avseende yrkesutövning inom hälso och skönhets branchen oder gentemot myndigheter, organisationer och andra berörda.
 • Förbundet ska främja samarbetet och sammanhållningen mellan medlemmarna, skolor, leverantörer.
 • Förbundets ska genom information om behandlingsmetoder inom hälsa och skönhet, verka för ökad acceptans av dessa.
 • Förbundet ska genom medlemskraven för och kvalitetssäkringsprogram för utbildare verka för hög kvalitet i terapeututbildning.
 • Förbundet ska genom certifiering av terapeuter verka för hög kvalitet i yrkesutövning av behandlingsmetoder.
 • Förbundet ska genom information och sina medlemsregler värna kundsäkerhet och etik i behandlingsarbetet.

 

 • 2 MEDLEMSKAP

2:1 Medlemsansökan

 • Medlemskap beviljas av styrelsen.
 • Medlemmar i förbundet kan vara terapeuter, leverantörer, elever under utbildning till personlig tränare och utbildande skolor ”utbildare”, som utbildar i Hälsa (personlig tränare, kostrådgivare, hälsopedagod) skönhet ( Brynstylist, Fransstylist, Filler terapeuter, Permanent makeup, Make-up artister, Kosmetologer) samt övriga terapeuter i skönhetsbranchen

2:2 Kriterier för antagande av utbildare

Som medlem kan antas en utbildande skola, som uppfyller förbundets minimikrav avseende:

 • Utbildning i teoretiska och praktiska kunskaper i respektive område samt säkerhet, hygien, kontraindikationer,anatomi, kundvård, etik och moral, ergonomi, ekonomi och företagande.
 • Lärarekompetens.
 • Försäkringsskydd för kunder vid elevpraktik, personal och elever.
 • God affärssed, ekonomi och företagande.

– Skolmedlem ”Utbildare” ska bedriva sina utbildningar i enlighet med SHSF:s utbildningsbilaga.

– Skolmedlem ”Utbildare” ska informera sina studenter om SHSF:s Etiska regler och säkerställa att adekvat kompetens erhållits.

– Skolmedlem ”Utbildare” ska i utbildningssituationen uppträda på ett sätt som är gynnsamt för SHSF och upplysa om SHSF:s verksamhet samt fördelarna med medlemskap.

– Skolmedlem ”Utbildare” ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.

2:3 Kriterier för antagande av yrkesverksam terapeut

 • Som medlem kan antas en yrkesverksam terapeut som med godkända resultat deltagit i en av förbundet i särkskild ordning godkänd yrkesutbildning eller efter annan utbildning innehar motsvarande kompetens.

Yrkesverksam är en terapeut som innehar anställning som terapeut eller har F-skattsedel. Yrkesmedlem ska inneha behandling och ansvarsförsäkring.

2:4 Kriterier för elevmedlemskap

Som elevmedlem kan antas en elev som genomgår yrkesutbildning hos en av förbundet godkänd utbildningsanordnare. Elevmedlem kan inneha patient och ansvarsförsäkring. Elevmedlem har inte rösträtt på årsmöte.

2:5 Passivt medlemskap

Som passiv medlem kan en icke yrkesverksam terapeut antas.

2:6 Hedersmedlemskap

Till hedersmedlem kan årsmötet utse förtjänt person.

2:7 Utträde ur förbundet

 • Medlem som utträder ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därefter omedelbart ha lämnat förbundet.
 • Medlem som utträder ur förbundet, har inte rätt till behållningen i förbundet. Inbetalda avgifter återbetalas ej.
 • Medlem får uteslutas ur förbundet om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, brutit mot förbundets etiska regler eller som yrkesperson brutit mot god behandlingssed.
 • Medlem som trots en skriftlig varning bryter mot förbundets fastställda krav på utbildningskvalitet och lärarkompetens eller stadgar eller regler för etik och hygien eller som försummat att betala de av förbundet fastställda avgifterna kan omedelbart uteslutas ur förbundet genom styrelsebeslut.

2:8 Medlems rättigheter och skyldigheter

 • Medlem äger rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas av förbundet.
 • Medlem äger rätt till fortlöpande information om förbundets angelägenheter.
 • Medlem ska följa antagna stadgar och beslut, som fattas av styrelsen och årsmötet, samt förbinder sig att följa förbundets regler för etik och hygien.
 • Yrkesverksam terapeut, tillika medlem i förbundet, ska vara behandlingsskade- och ansvarsförsäkrad genom SHSF.
 • Medlem ska betala den års- och serviceavgift som beslutas av årsmötet.
 • Medlemsbevis utfärdas årligen utan kostnad, när betalning kommit SHSF tillhanda.
 • Ansluten terapeut kan ansöka om certifiering av genomförd utbildning genom förbundet.
 • Anslutna elever, terapeuter, leverantör eller utbildningsanordnare utesluts ur förbundet, två månader efter utebliven betalning för årsavgift.
 • Medlem har, efter uteslutning, inte rätt till behållning inom förbundet. Erlagda års- och serviceavgifter samt försäkringar återbetalas inte.
 • Medlem ska regelbundet delta i fortbildningar inom yrket.

 

 • 3 UTÖVANDE AV BEHANDLINGSTEKNIKER
 • En medlem får endast utöva de terapier för vilka medlemmen har dokumenterad utbildning.
 • Vid felbehandling då andra behandlingsformer används där utbildning ej är dokumenterad, täcker gruppförsäkringen i förbundet inte uppkomna skador.
 • Medlem får inte ställa medicinska diagnoser, utföra behandlingar eller erbjuda tjänster som är utanför dennes kompetensområde.
 • Medlem ska undersöka om en kund är under läkarbehandling, har kontraindikationer eller svårbedömda indikationer innan behandling påbörjas. Medlem ska vid varje tveksamhet begära att kunden konsulterar läkare för att säkerställa att tänkt behandling inte är skadlig.
 • Medlem får inte ge injektioner eller förskriva läkemedel, salvor eller lotioner som är receptbelagda, undantaget att personlig medlem även är legitimerad vårdpersonal.
 • Medlem ska dokumentera utförda behandlingar och hantera dessa dokument i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Personlig medlem ska respektera tystnadsplikt gentemot kund.
 • Medlem som bedriver salongsverksamhet ska ha tillfredsställande rutiner och upprätta ett Egenkontrollprogram i syfte att hålla hög hygienisk standard, inkluderande att fortlöpande kontrollera och planera verksamheten så att detta syfte uppnås.
 • Medlem ska upprätthålla innehavda certifikat utfärdade av föreningen enligt gällande regler.

 

 

 

 • 4 BESLUTANDE ORGAN

SHSFs beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, styrelsen.

 

 • 5 STYRELSEN

5:1 Förbundets angelägenheter handläggs av styrelsen.

 • Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
 • Styrelsen ska verka för förbundets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
 • Det åvilar styrelsen att tillse att förbundets stadgar efterlevs samt verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Styrelsen ska planera, leda och fördela arbetet inom förbundet, ansvara för och förvalta förbundets medel samt förbereda årsmötet.

5:2 Styrelsens sammansättning

 • Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och två suplianter.
 • Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet, bland röstberättigade medlemmar.
 • Styrelsen utser inom sig övriga befattningar om så krävs.
 • Styrelse ska bedöma nya ansökningar om medlemskap av utbildare.
 • Styrelse arbetsuppgifter omfattar bevakning av ansluten utbildarens kompetens.
 • Styrelse ska svara för kriterier och utförande av certifiering av terapeuter.
 • Styrelse ska granska och säkerställa att utbildaren uppfyller de krav som gäller för förbundet.
 • Styrelse ska följa utvecklingen och föreslå terapeutmetoder, som kan komma att användas i framtiden och som kan leda till en yrkesutbildning.
 • Styrelse ska främja samarbetet mellan utbildarna.
 • Förbundet ställer krav på utbildare och utbildade terapeuter genom regler och normer fastställda på årsmöte.
 • Övriga arbetsuppgifter fastställs i samråd med styrelsen.
 • Styrelse upprätta preliminär budget för kommande verksamhetsår.
 • Styrelse på årsmötet presentera förbundets ekonomiska årsberättelse, granskad och

sammanställd av revisorn.

 • Firmatecknare måste ha styrelsens beslut vid transaktioner vilka överstiger 10.000 kronor.

5:3 Styrelsens beslutsmässighet

 • Styrelsen sammanträder, när ordförande eller halva styrelsen så fordrar, men minst två gånger per år.
 • Styrelsen är beslutsmässig, om samtliga ledamöter kallats till mötet och minst halva styrelsen är närvarande.
 • Vid sammanträde ska protokoll föras. Avvikande mening ska antecknas.
 • Arbetsuppgifterna för ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelseledamöter fastställer styrelsen i en manual, som lagras på kansliet.

 

 • 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
 • Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.
 • Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till årsmötet påföljande år.

 

 • 7 REVISION
 • Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 • Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär.
 • Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast två dagar före årsmötet.

 

 • 8 MÖTEN INOM FÖRBUNDET
 • Årsmöte ska hållas senast den 15 april.
 • Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmöten. Kungörelse av och kallelse om mötet görs på förbundets hemsida och via mejl senast två månader före utsatt datum.
 • Motioner, förslag till stadgeändringar eller upplösning av förbundet jämte andra ärenden från medlemmar, ska vara insända senast den 28 februari, för att behandlas på årsmötet.
 • Medlem som i föreskriven ordning betalat avgift till förbundet, har rösträtt på årsmötet.
 • Varje utbildare har en röst och företrädes av firmatecknare eller av denne skriftligen delegerad person.
 • Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.
 • Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

 • 9 TABLÅ FÖR ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
 1. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 2. Berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 3. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 4. Fastställande av milersättning och andra kostnader för styrelsens medlemmar.
 5. Fastställande av medlemsavgifter.
 6. Val av övriga funktioner och övriga positioner, revisorer, valberedning.
 • Val av revisor.
 • Val av två ledamöter.

 

 • 10 EXTRA ÅRSMÖTE
 • Styrelsen får kalla till extra årsmöte om sådant behövs.
 • Styrelsen är vidare skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande av skäl, så skriftligen begär.
 • Samma skyldighet föreligger för styrelsen, om minst en tiondel av förbundets medlemmar begär ett extra årsmöte.
 • Underlåter styrelsen att inom fjorton dagar kalla till ett extra årsmöte, kan den som begärt mötet, själv kalla övriga medlemmar till ett extra årsmöte.
 • Kallelse jämte dagordning för ett extra årsmöte sändes senast sju dagar före fastställt datum till medlemmarna och skall kungöras på förbundets hemsida.
 • Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende behandlas.
 • Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant extra årsmöte, gäller vad som sägs i nästkommande paragraf.
 • 11 STADGEFRÅGOR
 • Beslut om ändrade stadgar fattas av årsmötet med 2/3 majoritet.
 • Upplösning av förbundet fattas av årsmötet och att 2/3 majoritet krävs.
 • I beslut om upplösning av förbundet ska anges att förbundets tillgångar skall användas för ett bestämt ändamål.
©2020 S-HSF.SE All rights reserved