KRAV FÖR UTBILDNING INOM KOSMETISK PIGMENTERING

Teori och praktik i skola.

Skolan måste inneha en elev- och behandlingsförsäkring och undervisa följande:

  • Arbetsplatshygien och varje enskild medlem måste ha genomgått utbildning om bashygien och kontraindikationer.
  • Förbinda sig att jobba efter socialstyrelsens gällande regelverk samt färg lagstiftningen.
  • Inneha en elev- och behandlingsförsäkring

Eleven ska genom utbildningen nå grundläggande kunskaper inom KOSMETISK PIGMENTERING för att sen själv kunna vidareutveckla sin kreativitet, kommunikation och skapande samt teknik inom området. Eleven ska ges förutsättningar för att kunna arbeta som KOSMETISK PIGMENTERARE inom de områden som skolan säger sig arbeta mot.

  • Eleven ska behärska material, teknik, produkter, proportioner, uttryck och stil väl.
  • Eleven ska ha förståelse i hygien, anatomi, agronomi, sjukdomar, kundservice, etik, säkerhet, estetisk kommunikation och visuellt skapande samt hur vi uppfattar form och stil.
  • Eleverna ska ges goda möjligheter att utveckla kreativitet, teknisk skicklighet och få skapa utifrån sina egna förutsättningar inom vald utbildning mot branschens krav och individuella mål.
  • Vidare ska eleven ges god kännedom om branschen, försäkringar, lagar, regler, marknadsföring och dess olika områden samt krav och utvecklingsnivåer.
  • Eleven ska efter avslutad utbildning kunna arbeta för en professionell karriär inom valt område
  • Ha utfört ett teoretisk och praktiskt prov. Villkor för att bli godkänd är att lämna alla inlämningsuppgifter. 

ÄGARE/REKTOR OCH DESS BAKGRUND:

Det ska, på skolans hemsida eller i skolans broschyr, noggrant redogöras för skolans ägarförhållande och ägarens/rektorns bakgrund, så att potentiella elever lätt kan se vem som ansvarar för utbildningen.

KRITERIER ATT UPPFYLLA FÖR UTBILDNINGSANSVARIG PÅ SKOLAN(Lärare):

· Minst 2 års väl dokumenterad erfarenhet från branschen i Sverige eller utomlands.
· Grundkunskaper inom ekonomi, marknadsföring, företagande och kommunikation.

MARKNADSFÖRING:

Skolans marknadsföring ska vara författad på ett sådant sätt, att eleven lätt kan avgöra, vad som ingår i utbildningen, vad som garanteras i form av lärare, lokaler, praktik samt vad som utlovas i fråga om jobb och framtidsutsikter.
Alla skolor måste enligt gällande konsumentlagstiftning ha information om ångerrätt på sin hemsida.

PRODUKTER:

Det ska tydligt och klart stå i/på skolans prospekt/hemsida och i kontraktet vilket värde produktpaketet avser och hur mycket eleven måste räkna med att lägga ut själv om någonting behöver kompletteras.
Detta får inte komma som en överraskning för eleven!

SPRÅK:

Undervisningen ska ske på, i marknadsföringen, angivet språk.

KURSPLAN:

Kursplanen ska vara tydligt redovisad och lättläst i kursinformation samt på hemsida.

ANTAL KURSDELTAGARE:

Det ska tydligt stå hur många kursdeltagare som maximalt får delta i en klass. Per 4 st elever ska det finnas minst en lärare, för att på så sätt garantera varje elev tillräckligt med uppmärksamhet.

Avtal:

Elevavtal ska vara utformat på ett tydligt sätt, som inte lämnar något utrymme för misstolkning om vad som ingår i utbildningen, produkt paketets värde samt vad som garanteras i form av praktik. Dessutom bör det tydliggöras villkor vad som händer om eleven blir sjuk och tvingas avbryta utbildningen.

DIPLOM OCH BETYG:

Diplomet ska utfärdas på svenska och/eller engelska, inneha elevens namn samt innehålla skolans kontaktuppgifter. Betyg ska enbart utfärdas av behörig lärare, utifrån formella regler.

LOKALER:

Lokalerna ska vara lämpade för undervisning och hålla hög hygienstandard samt ha god temperatur och tillräcklig ventilation för det antal personer som kommer att vistas där. Arbetsbänkarna ska vara ergonomiskt designade med plats för ben. Stolarna ska vara höj- och sänkbara. Vit belysning ska finnas ovan arbetsplatsen. Arbetsborden ska torkas av med rengöringsmedel mellan varje användare. Lakan på bänk ska bytas efter varje användning. Erforderlig branddokumentation ska finnas samt brandfilt och ögonspolvätska.

STÄDNING:

Det ska finnas en grovvask för städning och smutsigt vatten.
Ett separat ho måste finnas för rengöring av redskap.
Desinfektion ska finnas lättillgängligt för händer och redskap på varje arbetsplats.
Arbetsplatserna ska dammsugas och våttorkas varje dag samt ha bra ventilation.

Skollagen ska följas gällande likabehandling och plan mot diskriminering samt kränkande särbehandling.

©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?