Under våren 2018 har Arbetsmiljöverket publicerat nya föreskrifter där hygieniska gränsvärden för ett antal ämnen omvärderats och nya tillkommit.

Totalt påverkas 84 ämnen. Några av dessa är helt nya, men de flesta berörs av att de har fått sitt befintliga värde omprövat och/eller ändrat.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-20181-foreskrifter/ 

Den nya föreskriften börjar gälla den 21 augusti och fram tills dess gäller fortfarande den tidigare föreskriften, AFS 2015:7, utan någon övergångsperiod.

I praktiken innebär detta att alla svenska säkerhetsdatablad (SDB) behöver ses över och vid behov korrigeras för att följa och hänvisa till den nya föreskriften.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns mer information omAFS 2018:1.

För dig som är KemRisk-kund idag:
 
För att inte behöva uppdatera alla SDB på dagen den 21 augusti när den nya föreskriften börjar gälla, har KemRisk implementerat en funktionalitet som tillåter att flera versioner av hygieniska gränsvärden visas i SDB, för att på så sätt täcka upp för båda föreskrifterna samtidigt och göra övergången så smidig som möjligt.
 
Ändringen kommer att synas i alla svenska SDB som publiceras från den 21 maj 2018 och framåt, d v s tre månader innan de nya hygieniska gränsvärdena börjar gälla.
 
SDB som publicerats innan 21 maj behöver dock ses över för att täcka upp för den nya föreskriften. Denna översyn kommer att ske när det blir dags för nästa revision av SDB, men om ni önskar kan vi implementera detta redan nu genom tidigarelagd revision.
 
Har ni några frågor kring ovanstående och/eller vill tidigarelägga revision av hela eller delar av er befintliga SDB-katalog, kontakta oss på valfri kanal (eller svara bara på detta mejl).
 
 

Ha en fortsatt fin sommar!

hälsningar,
Team KemRisk

 

Kort om hygieniska gränsvärden

Ett hygieniskt gränsvärde är en gräns för halten av ett ämne som får förekomma i inandningsluften på en arbetsplats. Dessa gränser bestäms av Arbetsmiljöverket för att begränsa luftföroreningar på arbetsplatsen i syfte att skapa en hälsosammare arbetsmiljö. 

Hygieniska gränsvärden är bindande enligt svensk lag och får inte överskridas. Olika ämnen har olika gränser vilka omprövas och utvärderas med jämna mellanrum, ibland tillkommer nya ämnen som Arbetsmiljöverket satt ett gränsvärde för. Om ett ämne har ett hygieniskt gränsvärde måste detta anges i säkerhetsdatabladet (SDB) i avsnitt 8 och då är det alltid det senaste som ska anges.

 
©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?