Senaste version av SOSFS 2006:4. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Att tänka på vad gäller egenkontroll

Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll beskriver de krav på egenkontroll som ställs i miljöbalken. Hur kontrollen utformas och dokumenteras beror naturligtvis på verksamhetens omfattning och vilken påverkan den kan ha på människors hälsa och miljön.

Du skall fördela det organisatoriska ansvaret

Det måste fnnas en fastställd fördelning av det organisatoriska ansvaret i en anmälningspliktig verksamhet. Det kan t.ex. innebära att du som verksamhetsansvarig fördelar ansvaret på personalen och dokumenterar vem som ansvarar för vad.

Syftet med ansvarsfördelningen är att ringa in de frågor och åtgärder som har eller kan ha betydelse för skyddet av miljön eller människors hälsa. Exempelvis kan det framgå av fördelningen vem som ansvarar för kontrollen av utrustningen.

Du ska upprätta rutiner för fortlöpande kontroll

Det måste fnnas rutiner för att dokumentera de åtgärder som vidtas för att säkerställa en god hälsoskyddsnivå i verksamheten. Exempel på sådant som bör dokumenteras är funktionskontroll av diskdesinfektor och steriliseringsutrustning.

Du ska göra regelbundna riskbedömningar

Du måste fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma risker med verksamheten för människors hälsa och miljö. Ett sätt att göra detta är att följa upp om kunder drabbas av infektioner, ett annat sätt är att kontrollera de produkter som används.

Hur ofta du behöver göra en sådan riskbedömning beror på vilken påverkan din verksamhet har på människors hälsa och miljön.

Du ska göra en förteckning över kemiska produkter

Det måste fnnas en förteckning över verksamhetens kemiska produkter som kan innebära en risk från hälso- eller miljösynpunkt. Exempel på sådana kemikalier är tatueringsfärg och rengöringsmedel.

I förteckningen skall följande framgå:

  • Produktens namn (handelsnamnet)
  • Till vad och i vilket sammanhang kemikalien används
  • Hur mycket som används
  • Information om hur skadlig produkten är för människa och miljö
  • Klassifcering av produkten när det gäller hälso- och miljöfarlighet.

 

Viktiga paragrafer I förordningen (sfs 1998:901) om Verksamhetsutövarens egenkontroll

  • Förordningen gäller den som yrkesmässigt bedriver en anmälningspliktig verksamhet (§ 1).
  • Det ska fnnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret (§ 4).
  • Det ska fnnas fortlöpande kontroll av all utrustning för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön (§ 5).
  • Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljö- synpunkt (§ 6).
  • Det ska fnnas en förteckning över kemiska produkter i verksamheten som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt (§ 7).
©2024 S-HSF.SE All rights reserved

Введите данные:

Forgot your details?